statistiek

De Multi Asset Trendstrategie is een dynamisch beheerde portefeuille van robuuste trendvolgende en momentum strategieën met een sterke focus op kapitaalbescherming. Tegelijkertijd wordt door toepassing van rigide money management regels het neerwaarts risico significant beperkt.

Het eindresultaat van deze systematische werkwijze is een flinke beperking van de risico's die gepaard gaan met beleggen in aandelen, obligaties en grondstoffen. Hoewel er geen absoluut rendement doelstelling bestaat, is het streven wel om een aandelenrendement te behalen tegen een aanzienlijk lagere volatiliteit opdat voorkomen wordt dat er te grote verliezen optreden en een vermogen jaren nodig heeft om hiervan te herstellen.

Dus spreiding op basis van de rendement-risicoprofielen van de afzonderlijke AM Trendstrategie, Short Only Trendstrategie en de Commodity Trendstrategie die actief zijn in Nederlandse aandelen, obligaties en de wereldwijde grondstofmarkten, in plaats van spreiding op basis volgens de klassieke asset allocatie theorie. De financiële crisis heeft immers aangetoond dat de traditionele wijze van diversifiëren heeft gefaald. In tijden van ernstige financiële onrust liepen de correlaties tussen aandelen, specifieke obligatieklassen, vastgoed en grondstoffen naar 100% op, met het gevolg dat de klassieke spreidingmethoden niet werkte op het moment dat beleggers deze het hardst nodig hadden.


Allocatie Momentum Trendstrategie: 0%-80%
Het model selecteert altijd de best presterende Nederlandse aandelen op het moment dat er sprake is van een stabiele lange termijn opwaartse trend. Zo niet, dan selecteert het model obligatiefondsen. De AM Trendstrategie neemt een neutrale positie in als beide groepen niet interessant zijn als belegging. Het werkkapitaal wordt dan op een renterekening gestald. Deze manier van werken wordt door geen enkele partij in Nederland op deze wijze toegepast.

Short Only Trendstrategie: 15%-35%
Dit model speelt in op de neerwaartse middellangetermijntrends die zich voordoen in een selecte groep van Nederlandse aandelen. Zodoende wordt er ook geprofiteerd van de destructieve kant van de aandelenmarkten. Het grootste voordeel die de SO Trendstrategie met zich meebrengt is dat het rendement negatief samenhangt met de andere trendstrategieën met als gevolg dat er een significante reductie van de bewegelijkheid in de Multi Asset Trendportefeuille optreedt.

Commodity Trendstrategie: 5%
Beleggen in de grondstofmarkten gaat gepaard met het voordeel dat de beleggingscategorie interessante prijstrends vormt in aanloop naar periode waarin de inflatie hoog is, en biedt het derhalve bescherming. De historische negatieve correlatie is echter weggevallen en biedt op dit moment geen diversificatie. Maar omdat aandelen meer vooruit kijken en zich laten leiden door de groeiverwachtingen, terwijl grondstoffen het goed doen als de groei gerealiseerd wordt en dus later in de ‘business cyclus’ rendement maken, kan er vanuit deze optiek nog wel diversificatie worden gerealiseerd. In de context van een beleggingsportefeuille kunnen grondstoffen het risico verlagen, maar als los beleggingsobject zijn de grondstofmarkten onderhevig aan grote prijsschommelingen.

De voedingsbodem van lange termijn trends
Eén van de grootste lessen die de markten ons geleerd hebben is dat de prijsontwikkeling van obligaties, aandelen en grondstoffen met elkaar verbonden zijn, en niet op zichzelf bewegen. De financiële- en grondstofmarkten lijken door een voorspelbare, cyclische opeenvolging van toppen en dalen te gaan, die afhankelijk is van de fase waarin de cyclus zich bevindt. De 4 jarige ‘business cyclus’ verschaft het economisch kader en geeft een verklaring voor de cyclische prijsbewegingen in de obligatie-, aandelen- en grondstoffenmarkten. Hierin lopen de obligatiemarkten het eerst vooruit op de bodem en toppen binnen de 4 jarige cyclus, aandelen volgen als tweede en als laatste zetten de grondstofmarkten hun draai in. Althans als er sprake is van een ‘normale cyclus’. In tijden dat de markt inflatie of deflatie verdisconteert, wijst de praktijk uit dat er voor specifieke beleggingscategorieën extreem lange perioden van over- en onderwaardering kunnen optreden, ofwel lange termijn trends.

Vraag is nu, welk voordeel valt er te behalen uit deze kennis? De cyclische bewegingen binnen de drie sectoren heeft belangrijke gevolgen voor het ‘asset’ allocatie proces van grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars, maar ook professionele beleggers zoals vermogensbeheerders en ‘hedge’ fondsen. Daarnaast vormt deze een belangrijk uitgangspunt voor het model dat door de centrale banken wordt gebruikt om de economische groei te stimuleren of de inflatie te beteugelen via het aanpassen van de officiële rentetarieven of zoals nu gebeurd door enorme hoeveelheden geld in het systeem te pompen ter bestijding van deflatie.

Het moge duidelijk zijn, de ‘business cycle’ kan een gigantische hoeveel geld richting de obligatiemarkten, aandelen of grondstofmarkten laten stromen, en is zodoende een belangrijke voedingsbodem voor het ontstaan van lange termijn prijstrends.Vermogensontwikkeling MA TrendstrategieMaandrendementen MA TrendstrategieRendement Risicoprofiel MA Trendstrategie


Bovengenoemde resultaten zijn tot stand gekomen op basis van posities welke slechts ter informatie worden gepubliceerd.

Deze posities zijn nimmer bedoeld als een persoonlijk handelsadvies. Het genereren van de trendsignalen, hoe nauwkeurig ook gedaan, leidt nooit tot absolute zekerheid.

U blijft altijd zelf verantwoordelijk of u een bepaalde aan- of verkoop doet en dus ook voor het resultaat. Wij adviseren u eerst informatie in te winnen van uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

Dat geldt voor het aangaan van een transactie, maar ook voor het sluiten ervan.