ALGEMENE VOORWAARDEN

1.0 Gebruiksvoorwaarden
Beurstrendsonline.nl is een service aan internetgebruikers in het algemeen en haar abonneehouders in het bijzonder. Beurstrendsonline.nl wordt onder de hierna volgende algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Als u gebruik maakt van onze service en/of dienstverlening verklaart u zich akkoord met de genoemde algemene voorwaarden.

2.0 Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten.
De dienstverlening is alleen bestemd voor haar abonneehouders en mag derhalve niet verder worden verspreid en is niet bestemd voor wederverkoop. Het is niet toegestaan onderdelen van Beurstrendsonline.nl elektronisch of anderszins te kopiŽren, behalve voor zover noodzakelijk om Beurstrendsonline.nl op een efficiŽnte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar Beurs- trendsonline.nl, mits naar de homepage wordt gelinkt. Wij behouden ons derhalve uitdrukkelijk het recht voor om ons te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van Beurstrendsonline.nl. naar Beurstrendsonline.nl zo in te richten dat een internetgebruiker Beurs- trendsonline.nl in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

2.1 Links naar websites van derden.
Beurstrendsonline.nl bevat hyperlinks naar websites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina's aangegeven afwijkende algemene voorwaarden. Beurstrendsonline.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's of voor de op deze websites als download aangeboden software.


2.2 Eerlijk gebruik Het is niet toegestaan van Beurstrendsonline.nl gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van Beurs- trendsonline.nl, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

3.0 Auteursrechten.
Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van Beurstrendsonline.nl of e-mail behoren toe aan en zijn verkregen door Beurstrendsonline.nl. Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie. De informatie mag uitsluitend door de abonneehouders zelf worden gebruikt en mag deze niet overdragen, downloaden, opslaan, verveelvoudigen of bewerken. Abonneehouders dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van de voor hun geldende wetten en voorschriften.

4.0 Aansprakelijkheid.
Beurstrendsonline.nl kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op Beurstrendsonline.nl voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Beurstrendsonline.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op Beurstrendsonline.nl weergegeven gegevens.

4.1 Disclaimer.
Aan de door Beurstrendsonline.nl verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer u besluit een financiŽle positie naar aanleiding van de analyses in te nemen cq. te sluiten dan dient u zich te realiseren dat u dat geheel voor eigen risico doet. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie of aanbevelingen die de analyses bevatten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

4.2 Functioneren en gebruik website.
Beurstrendsonline.nl zal streven naar het zoveel mogelijk ongestoord functioneren van de onder haar beheer staande apparatuur en programmatuur. Beurstrendsonline.nl is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook door de gebruikers en/of abonneehouders verband houdende met het niet tijdig en/of niet juist en/of niet volledige functioneren van de onder het beheer van Beurstrendsonline.nl of derden staande apparatuur, programmatuur, overige systemen, het internet. Beurstrendsonline.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van informatie en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Beurstrendsonline.nl en het verkeer tussen abonneehouders en Beurstrendsonline.nl.

5.0 Abonnement.
Een Abonnement wordt aangegaan door het volledig invullen (verplichte velden) van de per- soonsgegevens bij aanmelden. In geval van aanmelding middels het invullen van de verplichte persoonsgegevens verklaart de abonnee zich als vanzelf met de algemene voorwaarden. Een lidmaatschap zal ingaan op het moment dat de betaling op het daarvoor bestemde bankrekeningnummer is ontvangen.

5.1 Ontvangst e-mail.
Beurstrendsonline.nl verstrekt op regelmatige basis aan zijn abonneehouders een e-mail met week- en maandanalyses. Beurstrendsonline.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misverstanden, vermin- kingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van deze e-mail.

5.2 Wijziging.
De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Beurstrendsonline.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Beurstrendsonline.nl is voorts gerechtigd Beurstrendsonline.nl aan te vullen en/of te wijzigen. De abonneehouders zullen hiervan in kennis worden gesteld, hetzij via e-mail, hetzij via de website.

5.3 Opzegging.
Alle abonnementen worden automatisch verlengd met de periode zoals die oorspronkelijk is aangegaan. Voor het opzeggen van een abonnement worden de wettelijke bepalingen in acht genomen.

5.4 Afwezigheid.
Beurstrendsonline.nl zal streven om op beursdagen aan zijn abonneehouders een analyse en/of update te verstrekken. Indien er op beursdagen geen analyse en/of update verstrekt kan worden i.v.m. afwezigheid (ziekte, vakantie, overmacht) en er vindt daardoor geen dienstverlening plaats dan zal het lopende abonnement automatisch verlengd worden met de duur van de afwezigheid. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. De afwezigheid zal worden aangegeven op de website (zie vakantiedagen Beurstrendsonline.nl 2011).

6.0 Betaalwijze.
De prijzen op Beurstrendsonline.nl zijn vermeld in euro's en inclusief BTW. De factuur zal worden onderverdeeld in netto-, btw- en brutobedragen. Betaling is alleen mogelijk d.m.v. overmaking op het bankrekeningnummer van MPTA Diensten en o.v.v. het factuurnummer.
ABN Amro: 56.82.95.935
T.n.v.: MPTA Diensten
Plaats: Nijmegen

6.1 Geldigheid van weergegeven prijzen.
Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere algemene voorwaarden van het abonnement verkeerd is weergegeven op Beurstrendsonline.nl en tegen die verkeerd weergegeven prijs of algemene voorwaarden is betaald, kan Beurstrendsonline.nl weigeren een dergelijke dienstverlening uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of algemene voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op Beurstrendsonline.nl, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

7.0 Privacy policy.
Om gebruik te kunnen maken van het abonnement zijn enkele persoonsgegevens nodig. Indien aangemeld voor het abonnement, worden namen en e-mailadressen opgeslagen. Deze persoons- gegevens worden niet doorgegeven aan derden maar mogen uitsluitend gebruikt worden door medewerkers van de Beurstrendsonline.nl . De persoonsgegevens die nodig zijn voor het ontvangen van de gratis nieuwsbrief of voor het invullen van het contactformulier worden niet doorgegeven aan derden maar mogen uitsluitend gebruikt worden door het personeel van Beurstrendsonline.nl. Beurs- trendsonline.nl werkt conform de Nederlandse privacywetgeving. Beurstrendsonline.nl behoudt zich het recht voor het privacystatement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

7.1 Bescherming van persoonlijke gegevens.
Beurstrendsonline.nl geeft GEEN persoonlijke informatie van haar abonneehouders door aan partijen buiten de Beurstrendsonline.nl . We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. We voorzien in administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonsgegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonsgegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen gebruik van derden.

8.0 Ontvangst nieuwsbrieven en analyses.
Het ontvangen van e-mail met de nieuwsbrief van Beurstrendsonline.nl is alleen mogelijk indien de persoonsgegevens door de gebruiker en/of abonneehouder zijn afgegeven en daarmee heeft aan- gegeven het op prijs te stellen om op deze manier informatie van Beurstrendsonline.nl te ontvangen. De nieuwsbrief van Beurstrendsonline.nl wordt verstuurd door een externe host.

9.0 Toepasselijk recht.
Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toe- passing.

10.0 Definities

10.1 Algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden zoals genoemd in dit document, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

10.2 Analyse(s).
Methode(s) om trends te vinden door het bestuderen van grafieken en koersreeksen.

10.3 Beursdagen.
Dagen waarop beurshandel op Euronext (combinatie van de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs) mogelijk is.

10.4 Dienstverlening.
De dienst van Beurstrendsonline.nl bestaande uit het leveren van een nieuwsbrief met trendanalyses aan haar abonneehouders.

10.5 E-mail.
Bericht dat verstuurd is via elektronische post.

10.6 E-mailadres.
Een op naam van de gebruiker en/of op een abonnee gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.

10.7 Gebruiker(s).
Bezoeker(s) van Beurstrendsonline.nl die de website aandoe(t)n en gebruik ma(akt)ken van de informatie verschaft op deze website.

10.8 Hyperlink.
Doorverwijzing van ťťn punt op het internet naar een ander punt.

10.10 Beurstrendsonline.nl.
De website www.Beurstrendsonline.nl.

10.11 Internet.
Een netwerk van met elkaar verbonden computers die onderling gegevens kunnen uitwisselen.

10.12 Internetgebruikers.
Gebruiker van een netwerk van met elkaar verbonden computers die onderling gegevens kunnen uitwisselen.

10.13 Abonneehouders.
De natuurlijke personen, van 18 jaar of ouder, met wie een abonnement wordt gesloten en die gebruik maken van de dienstverlening van de Beurstrendsonline.nl.

10.15 Abonnee.
De natuurlijke persoon, van 18 jaar of ouder, met wie een abonnement wordt gesloten en die gebruik maakt van de dienstverlening van de Beurstrendsonline.nl.

10.16 Abonnement.
De overeenkomst tussen lid en Beurstrendsonline.nl op grond waarvan Beurstrendsonline.nl dienstverlening aan de abonnee ter beschikking stelt.

10.17 Nieuwsbrief.
Maandelijkse e-mail met trendanalyses.

10.18 Persoonsgegevens.
Elk gegeven betreffende een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

10.19 Service.
Het verschaffen van informatie voor internetgebruikers door de Beurstrendsonline.nl.

10.20 SMS.
Short Message Service.

10.21 SMS-host.
Leverancier van Short Message Service (SMS).

10.22 Update.
Geactualiseerde versie van een trendanalyse.

10.23 Website(s) Eťn of meerdere geÔntegreerde internetpagina's.

terugcopyright © beurstrendsonline 2011 - beeldschermresolutie 1280 x 960